Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Stipendier

Fyrk.fi - 29 september, 2017 - 00:00
Stipendier avsedda att befrämja utarbetandet av fackböcker och läromedel på svenska som utkommer tidigast 2016. Detta år beaktas särskilt utarbetandet av populärvetenskapliga fackböcker samt illustrationer också för barnböcker.
Kategorier: Fyrk

Extra konstnärspensioner

Fyrk.fi - 29 september, 2017 - 00:00
Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. Konstnärspension kan beviljas till en konstnär som bor eller har permanent bott i Finland.
Kategorier: Fyrk

Nätverksstöd

Fyrk.fi - 28 september, 2017 - 00:00
Samarbete med olika aktörer, utveckla partnerskap och lära sig av varandra är kärnan i ett nätverk. Ett nätverk utvidgar kontakter, utbyter erfarenheter och utvecklar kunskap och kunnande. Det fungerar även som en kulturell, konstnärlig och social struktur mellan organisationer, grupper och/eller individer. Kortvarigt nätverksstöd: bidrag för ettåriga nätverk max € 25 000 kan utgöra högst 70 % av de totala kostnaderna nätverket svarar själv för den övriga finansieringen och specificerar den i sin ansökan ett välfungerande nätverk kan efter detta söka om bidrag till långvarigt nätverksamarbete
Kategorier: Fyrk

Verksamhetsbidrag för kultur- och konstsamfund

Fyrk.fi - 22 september, 2017 - 00:00
Bidraget är riktat till etablerade konst- och kultursamfund i Helsingfors. Bidraget är avsett för fortlöpande och regelbunden verksamhet. Verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år. Ansökningstiden går ut 23.9.2016 kl. 16.00. Kultur- och biblioteksnämnden fattar beslut om bidrag vid sitt möte i december. 1. Bekanta dig noga med bedömningsgrunderna för bidraget. 2. Fyll i ansökan om verksamhetsstöd i e-tjänsten. Ansökningsblanketten hittar du under Understöd. För att fylla i blanketten måste du identifiera dig elektroniskt. 3. Skicka in ansökan före 23.9.2016 kl. 16.00. 4. Kultur- och biblioteksnämnden behandlar ansökan vid sitt möte i december och beslutet skickas per post. Obligatoriska bilagor: • Verksamhetsplan för 2016 och 2017 • Budget för 2016 och 2017 • Bokslutet för 2015 (minst fastställd resultat- och balansräkning, avskrift av revisionsberättelsen med underskrifter) • Verksamhetsberättelse för 2015 • Samfundets stadgar (endast om ändringar gjorts eller sökanden är ny) Bedömningsgrunder Den konstnärliga kvaliteten och inverkan på verksamheten • utveckling av mångfald i sin egen konstart • verksamhetens betydelse för den egna konstarten • professionell och regelbunden fortlöpande verksamhet • professionell ledning • omfattningen av verksamheten (antalet föreställningar, premiärer, medlemmar och publikmängd, särskilt i Helsingfors) Social inverkan • publikarbete och delaktighetsprojekt Särskilda bedömningskriterier för Helsingforsmodellen • Sker i huvudsak utanför egna lokaler och utanför centrum • Målgruppen är invånare i olika åldrar och med varierande bakgrund • Planeringen och förverkligandet av kulturverksamheten sker i samarbete med invånarna på området • Man har uppskattat de sociala, samhälleliga och områdesvisa konsekvenserna av verksamheten Ekonomi • det offentliga stödet får uppgå till högst 70 % • balanserad ekonomi • betydelsen av understöd För läroanstalternas del dessutom • långsiktig och medveten konstfostran • antal elever och undervisningstimmar • det offentliga stödet får uppgå till högst 80 % Bidrag beviljas inte till • stadsdelsföreningar • publikationsverksamhet, inspelningar, radioverksamhet • samfund vars takorganisationer får stöd av staden
Kategorier: Fyrk

Projektbidrag

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Understöden ska uppmuntra till ett varierat kulturutbud över hela Åland. Understöd avser projekt av engångskaraktär. Projektunderstödet ska främja deltagarnas kunskapsutveckling och färdigheter. Målgrupp I landskapet hemmahörande ideella föreningar och organisationer samt arbets- och projektgrupper. Kommuner och institutioner är understödsberättigade, förutom landskapets egna institutioner (såsom till exempel landskapskapet skolor). Utomåländska organisationer kan få del av understöd från Åland såvida det är fråga om ett uttryckligt samarbete med en eller flera åländska organisationer. Den åländska samarbetspartnern är i sådana fall den part som anhåller om understödet. Företag beviljas inte understöd. Ansökan görs digitalt. Fritt formulerade ansökningar godkänns inte.
Kategorier: Fyrk

Stipendier

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Stiftelsens ändamål är att stöda och befrämja medicin och hälsovård, i första hand verksamhet ägnad att förhindra sjukdomar hos barn och åldringar. Stiftelsen stöder bl.a. vetenskaplig forskning inom medicin och hälsovård.
Kategorier: Fyrk

Stipendier och understöd

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Ålands kulturstiftelse delar årligen ut stipendier och understöd för forskning och kulturell verksamhet och för medicinsk forskning. Ansökningstiden går ut den 15 september och adressen är Ålands kulturstiftelse, Pb 172, 22 101 Mariehamn. För forskning och kulturell verksamhet bör ansökan innehålla uppgifter om planerat projekt, beräknat behov av understöd och kostnadskalkyl samt uppgift om tidigare erhållna understöd och inneliggande ansökningar från annat håll. För medicinsk forskning bör ansökan åtföljas av forskningsplan, meritförteckning, förteckning över publicerade arbeten och förteckning över de två senaste årens beviljade forskningsunderstöd och ändamål.
Kategorier: Fyrk

Anslag

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. I. Anslag utdelas i första hand till följande ändamål: • Anordnande av nordiska konferenser och seminarier. Ansökan insändes av arrangörerna varvid konferensspråk och specificerade kostnader anges. Utgifter för administration, måltider, löner, arvoden och traktamenten beviljas ej. • Gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer. Ansökan insändes av den mottagande institutionen eller motsvarande. Utgifter för administration, måltider, löner, arvoden och traktamenten beviljas ej. • Tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse. Även kvalitetssäkrad digital publicering kan komma i fråga. Offert skall bifogas ansökan. Till periodiska skrifter ges enbart engångsanslag. Doktorander skall bifoga handledarintyg. • Vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de nordiska länderna som är av gemensamt nordiskt intresse. Doktorander skall bifoga intyg om sin forskning från handledaren. Av intyget skall framgå varför anslag bör ges till det uppgivna ändamålet. • Inköp av litteratur eller kontorsutrustning till nordiska institutioner eller lärosäten med utpräglad nordisk inriktning. Kostnadsberäkning skall bifogas ansökan.
Kategorier: Fyrk

Ålands kulturstiftelse

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Stipendier ur bl a Valter, Bengt, Tommy och Anni Blomqvists minnesfond för litteratur och forskning om den åländska skärgården och övriga Åland, Fonden för åländsk medicinsk forskning och Konstnären Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur. Utannonseras i lokalpressen på hösten.
Kategorier: Fyrk

SamNordisk Skogforskning (SNS)

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Projects should relate to the prioritised themes of the SNS strategy. SNS wishes to initiate projects which focus on “Forestry within bioeconomy, treat climate, and social-aspects” that are key elements in both, national, regional and EU strategies. Närmare information på hemsidan.
Kategorier: Fyrk

August Arppes resestipendier

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
August Arppes resestipendier kan sökas två gånger i året. Ansökningarna skall vara inlämnade 15.1 och 15.9. De kan sökas för studieresor till Sverige, Tyskland och eller Österrike. Du som söker skall vara under 41 år och arbeta vid svenskspråkig teater i Finland. Kom ihåg att utöver rese- och studieplan så måste , enligt donatorns testamente, till ansökan ett åldersintyg bifogas (kopia på körkort t.ex.) och kopia på ett arbetskontrakt för att styrka att man har ett giltigt avtal med en finlandssvensk teater. Skicka in din ansökan till kansliet, FSS, Johannesbrinken 2 C 24, 00120 Helsingfors.
Kategorier: Fyrk

Stipendier

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Stiftelsens syfte är att främja teknisk och naturvetenskaplig forskning i avsikt att direkt eller indirekt förhindra vatten- eller luftförorening och på att utveckla metoder för rengöring av förorenade vattendrag samt andra sektorer av miljövård. Stiftelsen vill särskilt stöda lösningsorienterad forskningspojekt som också främjar samarbete mellan olika parter. Stiftelsen använder elektronisk kommunikation i fråga om stipendieansökningar. Närmare info på hemsidan.
Kategorier: Fyrk

Stipendier

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Poolen främjar internationaliseringen av den finländska forskningen. Stipendierna är avsedda för för forskningsarbete utomlands och ges till nydisputerade doktorer som arbetar i Finland. Tidsperioden som finansieras är minst ett läsår. Ansökan på poolens hemsida, likaså anvisningar och mer detaljerad information. Ansökan till Stiftelserna post doc-pool ordnas två gånger om året.
Kategorier: Fyrk

Bidrag

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Bidrag att sökas för ungdomar som tillhör någon av förbundets medlemsföreningar. Ansökan om bidrag skall innehålla en beskrivning av kursen och kostnaderna för den. Personuppgifter, medlemsförening, adress samt bankkontonummer skall ingå i ansökan. Notera i ansökan om du söker bidrag för samma kurs från en annan stiftelse eller fond.
Kategorier: Fyrk

Forskarstipendier

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Doktorandstipendierna beviljas för ett år i sänder. De är avsedda för heltidsstudier med doktorsgrad som mål. Stiftelsen stöder begåvade, främst kvinnliga svenskspråkiga forskare från olika ämnesområden. Stipendierna beviljas på basen av handledares rekommendation. Utöver doktorandstipendierna kan även ett mindre antal stipendier för postdoktoral forskning beviljas.
Kategorier: Fyrk

Forskningsunderstöd

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Finska Läkaresällskapet lediganslår för år 2016 följande forskningsunderstöd att sökas av ledamöter: Understöd till forskare som inte doktorerat. Understöd kan också beviljas för särskilt goda arbeten som hör till de fördjupade studierna om sökanden ämnar fortsätta med sin forskning. Understöd till yngre forskare, som doktorerat (för högst 5 år sedan). Understöd till äldre forskare. 1 – 2 storstipendium à max 100 000 euro för etablerade forskare. Doktorandstipendier. Dessa söks av doktorandens handledare (bör vara medlem) som också ansvarar för medlens användning och är redovisningsskyldig. Enskild handledare kan söka för högst 12 månader. Understöd (max 30 000 euro) för forskning utomlands under högst ett år. Understöd ur Einar och Karin Stroems stiftelse för medicinsk forskning, i första hand för kärlsjukdomar. Kan även sökas av personer som inte är ledamöter av Finska Läkaresällskapet. SEPARAT ANSÖKAN BÖR INLÄMNAS FÖR DE OLIKA KATEGORIERNA! Detta gäller också understöden för äldre forskare/storstipendium. I ansökan bör åtminstone blanketten och forskningsplanen vara skrivna på svenska. Stipendiet söks via ett elektroniskt ansökningssystem. En papperskopia av den ifyllda ansökan jämte bilagor bör i ett exemplar inlämnas på Finska Läkaresällskapets kansli, Johannesbergsvägen 8, senast den 15.9.2015 kl. 16.00 eller skickas poststämplad senast 15.9.2015 (utomlands senast 11.9) på adressen Finska Läkaresällskapet, PB 82, 00251 Helsingfors.
Kategorier: Fyrk

Stipendier och understöd

Fyrk.fi - 15 september, 2017 - 00:00
Ålands kulturfond, Hilda och Gustaf Eriksons fond, Elin och ERik Nylunds fond, Leonard Johnsons fond och Olga och K Verner Immanuels fond. Ur fonderna ges medel i första hand til åländska studerande som med framgång bedriver studier. En ansökan om bidrag kan göras för samtliga fonder. Ansökan skall åtföljas av utredning om de pågående studierna. Bifoga ditt bankkontonummer för bidragsbetalning. Fritt formulerad ansökan.
Kategorier: Fyrk

Forskningsstipendier

Fyrk.fi - 14 september, 2017 - 00:00
Orionin Tutkimussäätiö stöder forskning inom medicin, veterinärmedicin, farmakologi och anknytande forskning som i kemi och fysik. Stiftelsen delar ut stipendier till unga forskare, vanligtvis för doktorander.
Kategorier: Fyrk

Forskningsstöd

Fyrk.fi - 13 september, 2017 - 00:00
Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) er et samarbeidsorgan mellom forskningsrådene i Finland, Danmark Island, Sverige og Norge med ansvar for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning. NOP-HS utlysning för bidrag till Nordiska tidskrifter av högsta vetenskapliga kvalitet inom humaniora och samhällsvetenskap
Kategorier: Fyrk

Stipendier för studier med sikte på högre akademisk slutexamen

Fyrk.fi - 11 september, 2017 - 00:00
Minst 300 studiepoäng eller 160 studieveckor. Stipendiernas belopp är 1 200 euro. Närmare info på webbsidan.
Kategorier: Fyrk
UPP